Programmabureau Versnellingsaanpak 

asbestdakensanering


Het Programmabureau faciliteert de Versnellingsaanpak asbestdakensanering. Het Programmabureau heeft de volgende taken:

 • Faciliteren van de uitvoering van activiteiten door het delen van kennis, verbinden van partijen en hulp bieden bij het uitwerken van bijvoorbeeld handreikingen en procesvoorstellen.
 • Fungeren als landelijk aanspreekpunt voor partijen en geïnteresseerden.
 • Zorgdragen voor een adequate overlegstructuur met partijen en andere betrokkenen.
 • Onderhouden en verder uitbouwen van de betrokkenheid/participatie van nieuwe partijen en het creëren/vergroten van het draagvlak.
 • Beheren en actief up-to-date houden van de website www.asbestversnelling.nl en het versturen van nieuwsbrieven.
 • Opstellen van een halfjaarlijkse stand van zaken ten behoeve van het overleg van de ambassadeurs.
 • Ten minste twee keer per jaar organiseren en voorbereiden van het ambassadeursoverleg.
 • Monitoren van de effectiviteit van de activiteiten voor de versnelling van de sanering van asbestdaken.
 • Uitvoeren van de activiteiten waarvoor het Programmabureau als trekker in de bijlage met de Activiteitenlijst is genoemd.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in juli 2016 het Programmabureau Versnellingsaanpak asbestdakensanering opgericht. Het Programmabureau stimuleert en monitort de versnelling van de sanering van asbestdaken in Nederland. Met de ondertekening van de  Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken op 2 maart 2020 is de hoofdfunctie van het Programmabureau het faciliteren van de partijen die samen aan de slag zijn met de uitvoering van de activiteiten uit de samenwerkingsverklaring. 


Organisatie

Het Programmabureau is een kleine organisatie die als volgt is opgebouwd:

 • Lex Stax, hoofd Programmabureau;
 • Jeroen Mooy, secretaris Programmabureau (werkzaam bij Syntraal);
 • Arjan Hol, deskundige vanuit de asbestverwijderingsketen (werkzaam bij MiSa advies en secretaris van de Vereniging voor aannemers in de sloop - VERAS);
 • Riek van der Harst, senior projectmanager Food & Agri (werkzaam bij Stichting Stimuland);
 • Nathalie Kwakman; ‘liaison’ vanuit de provincies (werkzaam bij de provincie Overijssel).

Om bij te dragen aan de versnellingsaanpak voor de sanering van asbestdaken werkt het Programmabureau op basis van de volgende uitgangspunten:

 • Centraal staat het brede samenwerkingsverband dat de sanering van asbestdaken wil aanpakken en versnellen. Het Programmabureau betrekt daarom het netwerk van ambassadeurs in haar activiteiten en omgekeerd wordt aan ambassadeurs ondersteuning geboden aan initiatieven gericht op de versnellingsaanpak;
 • Een flexibel en faciliterend Programmabureau. Het bureau treedt niet in de eigen verantwoordelijkheden van dakeigenaren, belangenorganisaties of aanbieders van oplossingen. De basis voor het programma is verkenning en verbinding.