Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken


Veel partijen zetten zich in voor de Versnellingsaanpak asbestdakensanering. Op 2 maart 2020 is door voormalig Minister Stientje van Veldhoven samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken ondertekend. 


Kijk op de pagina Ambassadeurs voor een actueel overzicht van deelnemende partijen. De doelstelling is dat meer partijen gaan deelnemen aan de samenwerking. Nieuwe partijen worden daartoe ook actief benaderd. 


Het hoofddoel van de samenwerkingsverklaring is ervoor zorgen dat de verwijdering van asbestdaken voortgaat en de asbestdakenproblematiek wordt opgelost door het maken van samenhangende afspraken over het uitvoeren van activiteiten. De daarop gebaseerde subdoelen zijn:

  • Bewust maken van eigenaren van asbestdaken dat het voor henzelf en de omgeving beter is dat zij hun asbestdak laten verwijderen;
  • Stimuleren van eigenaren van asbestdaken om over te gaan tot de verwijdering van hun asbestdak;
  • Gezamenlijk activiteiten te ondernemen die Partijen (zoals provincies, gemeenten en vertegenwoordigers van eigenaren) helpen in hun afzonderlijke taken om eigenaren van asbestdaken zoveel mogelijk te kunnen ontzorgen en ondersteunen bij de verwijdering van hun asbestdak, zodat drempels om over te gaan tot sanering zo laag mogelijk worden.

In de Samenwerkingsverklaring is dit uitgewerkt in concrete activiteiten over de volgende 6 thema's:

  1. bewustwording en communicatie;
  2. het fonds;
  3. ontzorgen van gemeenten;
  4. koppelkansen;
  5. monitoring;
  6. veilige vereenvoudiging. 

De 6 thema's worden in de bijlage bij de Samenwerkingsverklaring concreet uitgewerkt in activiteiten. De betrokken partijen leveren daaraan een concrete bijdrage en voeren overleg om de voortgang te bewaken. Het Programmabureau Versnellingsaanpak asbestdakensanering faciliteert dat. Op deze website treft u meer informatie aan over de activiteiten binnen de 6 thema's.