Veilige vereenvoudiging saneringen

Er wordt ingezet op vereenvoudiging van de uitvoering van de asbestdakensanering waardoor waar mogelijk kosten worden beperkt, waarbij de veiligheid en gezondheid van de werknemers en de omgeving geborgd is. Hiervoor wordt onderzoek gedaan naar de blootstelling bij de asbestdakensanering. Bekeken wordt welke acties mogelijk zijn om innovaties te stimuleren en belemmeringen weg te nemen, onder meer gelet op het aanpakken van aanwezige bodemverontreiniging en de stroomlijning van de samenloop van soortenbescherming en asbestdakensanering. 

Nieuws

Gepubliceerd op: 31 | 03 | 2022

Ambassadeurs kijken naar de toekomst

Donderdag 17 februari 2022 kwamen de ambassadeurs van de versnellingsaanpak asbestdakensanering in Utrecht weer bij elkaar. Er stond dit keer veel op het programma. Met als zwaartepunt de noodzaak voor een nieuwe impuls voor versnelling in de aanpak én een gericht advies voor de inzet van de gereserveerde gelden van het ministerie van IenW voor het ‘zakelijke fonds’. 
Gepubliceerd op: 22 | 12 | 2021

Recente Tweede Kamerbrief zoomt in op voortgang

Op 1 december 2021 ontving de Tweede Kamer een nieuwe brief van staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) over de voortgang van de versnellingsaanpak asbestdakensanering. 
Gepubliceerd op: 28 | 09 | 2021

Verder na het Blootstellingsonderzoek asbestdaken

In 2020 heeft Arcadis onderzoek gedaan naar blootstelling aan asbestvezels bij de sanering van asbestdaken. Voor dit onderzoek heeft Arcadis de mate van blootstelling onderzocht tijdens de sanering van verschillende daken met verschillende werkmethoden. De onderzoeksvraag was of de blootstelling tijdens sanering van asbestdaken in de praktijk voldoende laag is om vereenvoudiging mogelijk te maken.
Gepubliceerd op: 26 | 04 | 2021

Voortgangsverslag Versnellingsaanpak asbestdakensanering april 2021

Zoals altijd verwerkt het Programmabureau haar activiteiten en resultaten in een overzichtelijk Voortgangsverslag. Lees alles over de meest recente activiteiten van oktober 2020 tot en met april 2021 binnen de 6 thema’s in het Voortgangsverslag van april 2021.
Gepubliceerd op: 02 | 02 | 2021

Resultaten blootstellingsonderzoek beschikbaar

De staatssecretaris van IenW heeft mede namens de staatssecretaris van SZW op 1 februari 2021 het rapport ‘Fase 2: Blootstellingsonderzoek Asbestdaken’ van Arcadis aangeboden aan de Tweede Kamer. 
Gepubliceerd op: 20 | 01 | 2021

Herhaalde oproep Kennistafel Bitumendaken

Bitumendaken kunnen ook asbest bevatten. Bitumen, in de volksmond ook wel dakleer, zit normaal gesproken op platte daken. Het vinden van asbesthoudende bitumendaken is lastig. Veel bitumendaken met asbest zijn in de loop van de tijd overlaagd met nieuwe asbestvrije bitumen. Om de vragen, maar vooral ook de kennis en ervaring van deze asbesthoudende daken boven water te krijgen, organiseren de provincie Drenthe en het Programmabureau een Kennistafel asbesthoudende bitumendaken. 
Gepubliceerd op: 28 | 10 | 2020

Voortgangsverslag Versnellingsaanpak asbestdakensanering oktober 2020

Zoals altijd verwerkt het Programmabureau haar activiteiten en resultaten in een overzichtelijk Voorgangsverslag. Lees alles over de meest recente activiteiten binnen de 6 thema’s in het Voortgangsverslag van oktober 2020. Het verslag gaat over de periode 2 maart 2020 tot en met oktober 2020. 
Gepubliceerd op: 27 | 10 | 2020

Oproep Kennistafel Bitumendaken

Bitumendaken kunnen ook asbest bevatten. Bitumen, in de volksmond ook wel dakleer, zit normaal gesproken op platte daken. Het vinden van asbesthoudende bitumendaken is lastig, omdat veel bitumendaken met asbest in de loop van de tijd zijn overlaagd met nieuwe asbestvrije bitumen. Om de vragen, maar ook de kennis en ervaring met asbesthoudende bitumendaken boven water te krijgen, organiseren de provincie Drenthe en het Programmabureau een Kennistafel Asbesthoudende bitumendaken.
Gepubliceerd op: 15 | 07 | 2020

Stand van zaken blootstellingsonderzoek

In opdracht van het ministerie van IenW voert Arcadis momenteel het blootstellingsonderzoek sanering asbestdaken uit. Het doel van dit onderzoek is vaststellen welke concentraties asbestvezels in de lucht ontstaan tijdens het verwijderen van asbestdaken.
Gepubliceerd op: 15 | 07 | 2020

Bodemverontreiniging onder asbestdaken

Door verwering van asbestdaken bestaat de kans dat ook de bodem verontreinigd raakt met asbestvezels. De provincie Overijssel en het ministerie van IenW onderzoeken of kan worden geregeld dat op eenvoudige wijze de met asbest verontreinigde toplaag (bodem) kan worden meegenomen bij de sanering van het asbestdak.